Algemene voorwaarden

Startpagina 5 Algemene voorwaarden

Art. 1 : Bevoegdheid

Het contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk en het vredegerecht te Waregem. Deze algemene voorwaarden zijn ook opgemaakt in het Frans en het Engels. Bij verschillen met de Nederlandse tekst is deze steeds beslissend. Indien één artikel van deze voorwaarden strijdig is met de wet, dan zal enkel dit artikel als nietig beschouwd worden.

Art. 2 : Toepassing

Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht. Zij worden verondersteld gekend te zijn door de contracterende partij en hebben steeds voorrang op deze van de kopers.

Art. 3 : Betwistingen

Alle klachten of protesten dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk gedaan te worden binnen de vijf dagen na levering en in elk geval vóór het gebruik of de wederverkoop van de goederen. Een bezwaar schort in geen geval de betalingsverplichting op. Indien van een klacht de gegrondheid is vastgesteld, zal de verkoper naar zijn keuze een redelijke prijsreductie toekennen, de partij terugnemen of voor herlevering op zijn kosten zorg dragen. Een eventuele retourzending van de goederen mag slechts na zijn schriftelijke goedkeuring plaatsvinden. De verkoper is nimmer gebonden meer dan de factuurwaarde van
de desbetreffende goederen te vergoeden.

Art. 4 : Schade en ontbinding

De verkoper kan het contract verbreken in het geval de koper zijn verplichtingen t.o.v. de verkoper niet nakomt. In het geval het contract ontbonden wordt door toedoen van de koper kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding eisen gelijk aan 20% van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, oorlog, maatregelen van de overheid e.d. de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De verkoper houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 5 : Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven integraal eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur ervan. In het geval van niet-betaling houdt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Alle risico’s aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan dienen door de koper gedragen te worden vanaf het ogenblik dat deze ter zijne beschikking staan.

Art. 6 : Prijs, betaling en betalingsachterstand

De verstrekte prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet bindend voor de verkoper. De verkoper kan ze op elk ogenblik wijzigen tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. Eenmaal de bestelling aanvaard, kan de verkoper nog steeds de prijs ervan herzien of aanpassen in uitvoering van de wet van 30 maart 1976 (art. 57), zijnde in functie van de parameters die de reële kosten van de prijs samenstellen en dit enkel voor het deel van de prijs die zij in die prijs vertegenwoordigen en dit tot een maximum van 80% van de uiteindelijk vastgestelde prijs. Op leveringen met een waarde beneden een minimumwaarde wordt een hoeveelheidstoeslag aangerekend. De minimumwaarde en de hoeveelheidstoeslag kunnen aangevraagd worden bij de commerciële dienst. Alle facturen zijn betaalbaar te Desselgem, contant, netto en zonder korting tenzij anders bedongen en schriftelijk bevestigd. Het opmaken van wissels of andere betalingsvoorwaarden verandert hieraan niets en veroorzaakt geen vernieuwing van schuldvordering. In geval van niet-betaling van een factuur of wissel op de gestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder verdere aanmaning een verwijlinterest toegepast die vastgesteld is op de gerechtelijke rente verhoogd met 4%, ofwel, te onzer keuze, de hoogste geldende rente in het land waar de koper kantoor houdt, dit alles ongeacht de overeengekomen valuta. Tevens wordt onmiddellijk betaling opgeëist van alle bedragen, vervallen of niet, welke koper schuldig blijft uit hoofde van gelijk wat. Elke achterstal van betaling geeft de verkoper ambtshalve het volle recht elke aan gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen nog niet geleverd werden, ontbonden te verklaren of op te schorten en hij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds geleverd waren of in verzending zijn terug te nemen. Door het louter verstrijken van de vervaldatum is de koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding schuldig gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van 100 Euro.

Art. 7 : Levering(stermijn)

De leveringstermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt; zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor de verkoper. Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest vanwege de verkoper.

Art. 8 : Afname, transport, lossing

De in de handel gebruikelijke clausules als F.O.B., C.A.F, enz. worden gebruikt in de betekenis die daaraan gegeven is in de meest recente versie van de Incoterms.